(Ortam Sesleri)15 Temmuz-27 Mayıs 1960-12 Eylül 1980….

15 Temmuz 2016-Tijen Karaş-TRT Spikeri-zaten stüdyoda nöbetçi

Sevgili seyirciler.Bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayınlanması Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir isteğidir ve emridir.Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşları.Sistematik bir şekilde sürdürülen anayasa ve kanun ihlalleri devletin temel nitelikleri ve hayati kurumlarının varlığı açısından önemli bir tehdit haline gelmiş,Türk Silahlı Kuvvetleri de dahil olmak üzere devletin tüm kurumları ideolojik saiklerle dizayn edilmeye başlanmış ve dolayısıyla görevlerini yapamaz hale getirilmiştir.Gaflet,dalalet ve hatta hıyanet içerisinde olan Cumhurbaşkanı ve Hükümet yetkilileri tarafından temel hak ve hürriyetler zedelenmiş,kuvvetler ayrılığına dayalı laik ve demokratik huk,hukuk düzeni fiilen ortadan kaldrılmıştır.Devletimiz uluslararası ortamda hak ettiği itibarı yitirmiş ve evrensel temel insan haklarının gözardı edildiği korkuya dayalı otokrasiyle yönetildiği bir ülke haline getirilmiştir.Siyasi idarenin aldığı hatalı kararlarla,mücadeleden geri durduğu terör tırmanarak bir çok masum vatandaşımızın ve teröristle mücadele eden güvenlik görevlilerimizin hayatına mal olmuştur.Bürokrasi içerisindeki yolsuzluk ve hırsızlık ciddi boyutlara ulaşmış.Ülke sathında bununla mücadele edecek hukuk sistemi işlemez hale getirilmiştir.Bu ahval ve şeriat altında yüce Atatürk’ün önderliğinde milletimizin olağanüstü fedakarlıklarla kurduğu ve bu günlere getirdiği Cumhuriyet’imizin koruyucusu olan Silahlı Kuvvetleri yurtta sulh cihanda sulh ilkesinden hareketle vatanın bölünmez bütünlüğünü,milletin ve devletin bekasını devam ettirmek Cumhuriyet’imizin kazanımlarının karşı karşıya kaldığı tehlikeleri bertaraf etmek,hukuk devleti önündeki fiili engelleri ortadan kaldırmak milli güvenlik tehdidi haline gelmiş olan yolsuzluğu engellemek,terörizm ve terörün her türlüsüyle etkin mücadele yolunu açmak,temel evrensel insan haklarını mezhep ve etnisite ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarımız için geçerli kılmak,laik demokratik sosyal ve hukuk devleti ilkesi üzerine oturan anayasal düzeni yeniden tesis etmek,devletimizin ve milletimizin kaybedilen uluslararası itibarını yeniden kazanmak,uluslararası ortamda barış,istikrar ve huzurun temini için daha güçlü bir ilişki ve işbirliğini tesis etmek maksadıyla yönetime el koymuştur.Devletin yönetimi,teşkil edilen YURTTA SULH KONSEYİ tarafından deruhte edilecektir.Yurtta Sulh konseyi,Birleşmiş Milletler,Nato ve diğer tüm uluslararası kuruluşlarla oluşturulmuş yükümlülükleri yerine getirecek her türlü tedbiri almıştır.Meşruiyetini kaybetmiş siyasi iktidara görevden el çektirilmiştir.Vatana ihanet içerisinde bulunan tüm kişi ve kuruluşların en kısa zamanda ulusumuz adına hakkaniyet ve adaletle karar vermeye yetkili mahkemeler önünde hesap vermesi temin edilecektir.Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir.İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.Vatandaşlarımızın kendi güvenlikleri için bu yasağa hassasiyetle uymaları önem arzetmektedir.Havaalanları,sınır kapıları ve limanlardan yurtdışına çıkışlara yönelik ilave tedbirler getirilmiştir.Devlet düzeninin en kısa zamanda tesis ve idamesi için her türlü tedbir alınmış ve uygulanmaktadır.Hiçbir vatandaşımızın zarar görmesine müsade edilmeyecek,kamu düzeninin bozulmasına fırsat verilmeyecektir.Hiçbir ayrım yapılmaksızın tüm vatandaşlarımızın ifade özgürlüğü mülkiyet hakkı,evrensel temel hak ve hürriyeti Yurtta Sulh Konseyi’nin teminatı altındadır.Yurtta Sulh Konseyi uniter devlet yapısı içinde dil,din,etnik köken ayrımı yapmaksızın toplumun tüm kesimlerini kapsayacak bir anayasa hazırlanmasını en kısa zamanda sağlayacaktır.Çağdaş,demokratik,sosyal laik hukuk ilkelerine dayalı anayasal düzen tesis edilene kadar Yurtta Sulh Konseyi ulusumuz adına her türlü tedbiri alıcaktır.Tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.Yurtta Sulh Konseyi.

Sevgili seyirciler.Tekrar ediyoruz.Bu metni.Bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayınlanması Türk Silahlı Kuvvetleri’nin emridir.Türkiye Cumhuriyeti’nin değerli vatandaşları.Sistematik bir şekilde sürdürülen anayasa ve kanun ihlalleri devletin temel nitelikleri ve hayati kurumlarının varlığı açısından………….


27 Mayıs 1960 Saat 5:30

Radyo yayın Postaları Türkiye silahlı Kuvvetleri vatandaşlarını radyolarının başına davet eder.

Alpaslan Türkeş:Sevgili vatandaşlar.Dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye’de Deniz,Hava,Kara Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır.Bu hareket Silahlı Kuvvetleri’mizin işbirliği sayesinde kansız başarılmıştır.Sevgili vatandaşlarımızın sukün içinde bulunmalarını ve resmi sıfatı ne olursa olsun hiç kimsenin sokağa çıkmamalarını rica ederiz.

————————————————————————————-

12 Eylül 1980

Mesut Mertcan-TRT Spikeri Saat 3:59’da TRT Radyosu İstiklal Marşı’yla yayına başlıyor.Devamında Harbiye Marşı ve bildiri okunuyor.Mesut Mertcan evinden alınıp Ankara Radyosuna götürülüyor.

Yüce Türk Milleti:Büyük Atatürk’ün bize emanet ettiği ülkesi ve milletiyle bu bütün olan,Türkiye Cumhuriyeti Devleti son yıllarda izlediğiniz gibi iç ve dış düşmanların tahriki ile varlığına rejimine ve bağımsızlığına yönelik fikri ve fiziki haince saldırılar içindedir.

Devlet başlıca organlarıyla işlemez duruma getirilmiş,anayasal kuruluşlar tezat veya suskunluğa bürünmüş,siyasi partiler kısır çekişmeler ve uzlaşmaz tutumlarıyla devleti kurtaracak birlik ve beraberliği sağlayamamışlar ve lüzumlu tedbirleri almamışlardır.Böylece yıkıcı ve bölücü mihraklar faaliyetlerini alabildiğine arttırmışlar ve vatandaşların can ve mal güvenliği tehlikeye düşürülmüştür.

Atatürkçülük yerine irticai ve diğer sapık ideolojik fikirler üretilerek,sistemli bir şekilde ve haince ilkokullardan,üniversitelere kadar eğitim kuruluşları,idare sistemi,yargı organları,iç güvenlik,iç teşkilatı,işçi kuruluşları,siyasi partiler ve nihayet yurdumuzun en masum köşelerindeki yurttaşlarımız dahi saldırı ve baskı altında tutularak bölünme iç harbin eşiğine getirilmişlerdir.Kısaca devlet güçsüz bırakılmış ve acze düşürülmüştür.

Aziz Türk Milleti:İşte bu ortam içinde Türk Silahlı Kuvvetleri,iç hizmet kanununun verdiği Türkiye Cumhuriyeti’ni kollama ve koruma görevini Yüce Türk Milleti adına emir ve komuta zinciri içinde ve emirle yerine getirme kararını almış ve ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur.

Girişilen harekatın amacı,ülke bütünlüğünü korumak,milli birlik ve beraberliği sağlamak,muhtemelen bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek,devlet otoritesini ve varlığını yeniden tesis etmek ve demokratik düzenin işlemesine mani olan sebepleri ortadan kaldırmaktır.

Parlamento ve Hükümet feshedilmiştir.Parlamento üyelerinin dokunulmazlığı kaldırılmıştır.Bütün yurtta sıkıyönetim ilan edilmiştir.Yurt ışına çıkışlar yasaklanmıştır.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini süratle sağlamak bakımından saat sıfır beşten itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı konulmuştur.

Bu kollama ve koruma harekatı hakkında teferruatlı açıklama bugün saat 13:00’deki Türkiye Radyoları Ve Televizyonun haber bülteninde tarafımdan yapılacaktır.

Vatandaşların sükunet içinde radyo ve televizyonları başında yayınlanacak bildirileri izlemelerini ve bunlara tam uymalarını ve bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne güvenmelerini beklerim.

Kenan Evren

Kenan Evren konuşuyor…

Aziz yurttaşlarım.Bir defa daha belirtiyorum ki Silahlı Kuvvetler aziz Türk Milleti’nin hakkı olan refah ve mutluluğu,vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik kazandırmak kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak,kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis içün yönetime el koymak zorunda kalmıştır.Komutan,subay,astsubay ve erler olarak hepimiz vatan ve milletin refah ve mutluluğu uğruna her şeyimizi,bu arada hayatımızı dahi seve seve feda etmeye hazırız.Memlekette her zaman bulunabilen ve özellikle son zamanlarda çoğalan kötü niyetli bir çok kişi ve kuruluşlar sizlere yalanlar düzerek bunun aksini söyleyebilecekler ve menfi propagandalara başvurabileceklerdir……………………………..

Yazan:Ortam dinleyen ot